Veilingvoorwaarden

De veiling werd gehouden op:

Datum:  13-11-2011


Plaats:

Stadhuis (Cityhall)
Korte Minrebroederstraat 2
3512 GG Utrecht
Tijd:   15.00 uur

Inloop en inschrijven: 14.30 uur
 ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN

De veiling geschiedt conform de “Algemene voorwaarden geldende bij aankoop van roerende goederen in veiling”, vastgesteld door de Federatie van taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken, P.C. Hoofdstraat 5, Amsterdam. (Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op dertig maart tweeduizend vier).

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING: H-ART VOOR JAPAN, EEN KUNSTVEILING TEN BEHOEVE VAN SLACHTOFFERS VAN DE TSUNAMI EN NUCLEAIRE RAMP IN JAPAN

op zondag 13 november 2011 in de hal van het Stadhuis van Utrecht

1.     De veiling heeft een openbaar karakter en is toegankelijk voor een ieder.

2.     Het afnemen van een kavel geschiedt in de vorm van een donatie, waarvan de hoogte het bedrag is waartegen de kavel is toegewezen. Er is geen opgeld verschuldigd.

3.     De donaties komen geheel ten goede aan de charitatieve instelling Omocha Express (www.omochaexpress.org)

4.     De kavelnummers worden afzonderlijk of bij enige tegelijk bij opbod geveild en aan de hoogste bieder toegewezen.

5.     De verkoper/veilingmeester houdt zich te allen tijde het recht voor kopen te combineren, niet te verkopen of toe te voegen.

6.     De kavels worden verkocht voetstoots, zonder actie of refactie, in de toestand waarin het te verkopen zich bevindt.

7.     De donatie kan op twee verschillende wijzen worden voldaan:
              b.         door het bedrag ter plekke per pinbetaling te voldoen ten gunste van rekeningnummer ****
              c.         door het bedrag ter plekke contant te voldoen.
       Bij de betaalwijze onder a. genoemd, zal het geveilde nummer na betaling, onder overlegging van de pinbon met daarop vermeld het kavelnummer, aan de koper worden overhandigd.
       Bij de betaalwijze onder b. genoemd, zal het geveilde nummer na betaling, onder overlegging van de kwitantie met daarop vermeld het kavelnummer, aan koper worden overhandigd.

8.     De koper kan in persoon bieden. Tevens is het mogelijk dat de koper biedt door een schriftelijke opdracht. Daarnaast is het mogelijk iemand te machtigen om een bod uit te brengen. Dit kan uitsluitend op vertoon van een zelf opgestelde en ondertekende volmacht.

9.     Een bod kan op twee manieren worden uitgebracht: op persoonlijke titel of uit naam van een bedrijf.

10.     Indien de afslager een vergissing maakt, heeft deze het recht zich te herstellen en mogen partijen van deze vergissing geen gebruik maken.

11.     Het staat de verkoper vrij een gedaan bod al dan niet aan te nemen en het bieden te doen voortgaan.

12.     Alle geschillen uit deze verkoping, nu of later voortvloeiende worden uitsluitend beslist door de notaris ten opzichte van wie de verkoping wordt of werd gehouden.

13.     De veilinghouder staat niet in voor de herkomst van de verkochte zaken. Indien deze van diefstal afkomstig mochten zijn, aanvaardt de veilinghouder geen enkele aansprakelijkheid jegens de koper die door de oorspronkelijke eigenaar van de zaak tot afgifte van de zaak wordt aangesproken.

14.     Wanneer de verkochte goederen niet worden afgehaald, dan zullen deze goederen na de veiling worden meegenomen naar het Grafisch Atelier, alwaar kopers onder vertoon van een bewijs van betaling het kavel kunnen ophalen.